Knock-knees (x-legs)

X (letter)

Xanthippe (Shrew)

Xavier

Xylographer (wood engraver)

Xylophone

Xystus